wrexham energy centre

Refined proposals announced

On 4 March 2014, Wrexham Power Limited presented details of refined proposals for the Wrexham Energy Centre to Wrexham County Borough Council.

These refined proposals are based on delivering a 299 MW CCGT power station, utilising Scottish Power's distribution network. As a result of this refined approach, the Wrexham Energy Centre does not require a new 400kV overhead line from Wrexham Industrial Estate and to National Grid's Legacy substation to the west of Wrexham and this aspect of the proposal is no longer being pursued.

A 299 MW CCGT power station will deliver all the positive benefits that Wrexham Power Limited's initial proposals provided, particularly in terms of improved energy security for current and future businesses located in the Wrexham Industrial Estate. However, the environmental and visual impacts of the proposals will be substantially reduced.

The refined proposals are the result of more than 2.5 years' detailed work by Wrexham Power Limited and its project team, during which it has undertaken extensive environmental survey and design studies, as well as seeking the views of the local community.

Wrexham Power Limited will soon be contacting all those who have previously registered an interest in the project to tell them more about the refined proposals. Formal, statutory consultation on the plans, as required under planning legislation, will take place during May and June 2014 and more information on this consultation will be provided shortly.


Our website will be updated with new information at the launch of formal consultation. Continue to our website.

Contact us by:

Canolfan Ynni Wrecsam

Cynigion diwygiedig wedi’u cyhoeddi

Ar 4 Mawrth 2014, cyflwynodd Wrexham Power Limited [Pŵer Wrecsam Cyfyngedig] fanylion diwygiedig ar gyfer Canolfan Ynni Wrecsam i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Seilir y cynigion diwygiedig hyn ar gyflenwi gorsaf bŵer 299 MW CCGT, yn defnyddio rhwydwaith dosbarthu Scottish Power. O ganlyniad i’r ymagwedd ddiwygiedig hon, nid yw Canolfan Ynni Wrecsam angen llinell uwchben 400kV newydd o Ystad Ddiwydiannol Wrecsam ac i is-orsaf Etifeddiaeth y Grid Cenedlaethol tua’r gorllewin o Wrecsam ac nid yw’r agwedd hon o’r cynnig yn cael ei dilyn bellach.

Bydd gorsaf bŵer 299 MW CCGT yn cyflenwi’r holl fuddion cadarnhaol a ddarparwyd gan gynigion cychwynnol Wrexham Power Limited [Pŵer Wrecsam Cyfyngedig], yn arbennig o ran diogelwch ynni gwell ar gyfer busnesau cyfredol a busnesau’r dyfodol a leolir yn Ystad Ddiwydiannol Wrecsam. Fodd bynnag, bydd effeithiau amgylcheddol a gweledol y cynigion yn llai o lawer.

Mae’r cynigion diwygiedig o ganlyniad i fwy na 2.5 mlynedd o waith manwl gan Wrexham Power Limited [Pŵer Wrecsam Cyfyngedig], a’i dîm prosiect, ac yn ystod y cyfnod hwn ymgymerwyd ag astudiaethau arolygu a chynllunio amgylcheddol eang, yn ogystal â cheisio barnau’r gymuned leol.

Cyn bo hir bydd Wrexham Power Limited [Pŵer Wrecsam Cyfyngedig] yn cysylltu â’r holl bobl hynny sydd wedi cofrestru buddiant yn y prosiect o’r blaen er mwyn rhoi mwy o wybodaeth iddynt am y cynigion diwygiedig. Bydd ymgynghori ffurfiol, statudol ar y cynlluniau, fel sy’n ofynnol dan ddeddfwriaeth gynllunio, yn digwydd yn ystod Mai a Mehefin 2014 a darperir rhagor o wybodaeth ar yr ymgynghoriad hwn cyn bo hir.


Diweddarir ein gwefan gyda gwybodaeth newydd ar lansiad yr ymgynghoriad ffurfiol. Parhau i’n gwefan.

Cysylltwch â ni drwy: